Transporter av gods till sjöss

Att transportera varor till sjöss innebär att varorna måste hanteras korrekt beroende på deras typ. Under inga omständigheter får skeppets last utgöra en säkerhetsrisk i form av lagring, separation och säkring av varorna. Varor som klassas som farligt gods kan innebära att människor, djur eller miljö kan skadas och av denna anledning är det viktigt att följa de föreskrifter och regler som gäller vid sjötransport. I form av IMDG-koden finns regler om hur man exempelvis packar, deklarerar och separerar varor under transport till sjöss.

Vid transport till sjöss måste man särskilja mellan varor som är förpackade varor och bulkvaror. En produkt som är förpackad innebär att produkten är innesluten i exempelvis en container, lådor eller burkar, medans en bulktransport innebär att lasten finns på skeppet utan ytterligare inneslutning. Detta kan exempelvis vara byggmaterial som sand, sten och brädor.

När du transporterar farligt gods måste du lämna in en s.k godsdeklaration oavsett storleken på din last och fraktbåtens storlek. Deklarationen gäller fartyg som avgår från svenska hamnar, terminaler eller anländer från länder utanför EU och är på väg mot Sverige. Informationen om godset är obligatorisk och måste skickas elektroniskt till systemet MSW (Maritime Single Window). Detta rapporteringssystem drivs av sjöfartsverket i Sverige.